/
ထုတ်ကုန်သစ်
2,012,400 Kyats
4,035,600 Kyats
4,197,600 Kyats
3,436,000 Kyats
2,126,000 Kyats
3,186,000 Kyats
5,276,400 Kyats
2,233,200 Kyats

ဆက်သွယ်ရန်

လိပ်စာ

အမှတ်.၆၆၃/၆၆၅ ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း ၊
လသာလမ်းနှင့်၂၀လမ်းကြား ၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း

၀၁-၃၇၁၄၂၅

၀၁-၃၇၁၄၅၄

၀၁-၂၅၆၄၁၉

အီးမေးလ်

စုံးစမ်းရန်