/

ဆိုင်တည်နေရာများ

ဆိုင် ( ၁ )

အမှတ် (၆၆၃/၆၆၅) ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း ၊
လသာလမ်းနှင့်၂၀လမ်းကြား ၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၀၁-၃၇၁၄၂၅၊ ၀၁-၃၇၁၄၅၄၊ ၀၁-၂၅၆၄၁၉။

 

ဆိုင် ( ၂ )

အမှတ်(ဘီ-၀၂၀) ၊ မြေညီထပ် ၊ Junction Square
ဈေးဝယ်စင်တာ၊ ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၀၁-၅၂၇၂၄၂ (လိုင်းခွဲ- ၁၀၈၁)၊ ၀၉-၇၃၂၀၃၄၆၄။

ဆိုင် ( ၃ )

မြေညီထပ်၊ တော်ဝင်စင်တာ၊
ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၀၁-၈၆၀၀၁၁၁ (လိုင်းခွဲ - ၁၁၀၃)၊ ၀၉-၅၁၂၇၁၃၄။

ဆိုင် ( ၄ )

မြေညီထပ် ၊ ဂမုန်းပွင့် ဈေးဝယ်စင်တာ၊
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၀၁-၆၅၃၆၅၃ (လိုင်းခွဲ - ၈၂၀၅)၊ ၀၉-၄၂၁၇၆၃၄၉၀။

ဆိုင် ( ၅ )

အမှတ် (၂၂၉ ၊ ၂၃၀) ပထမထပ်၊
Ocean ရွှေဂုံတိုင်ဈေးဝယ်စင်တာ၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၀၉-၇၃၂၀၃၃၇၆၊ ၀၉-၇၈၂၂၀၃၃၅၉။

 

ဆိုင် ( ၆ )

အမှတ် (၁၉ ၊ က) မြေညီထပ်၊ HAGL မြန်မာစင်တာပလာဇာ၊
ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၀၉-၅၀၀၇၁၉၃၊ ၀၉-၇၈၅၁၂၇၆၁၁။

ဆိုင် ( ၇ )

ပထမထပ်၊ Junction City ဈေးဝယ်စင်တာ၊
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၀၉-၇၈၅၁၄၈၂၅၀၊ ၀၉-၅၀၀၈၁၅၂။

ဆိုင် ( ၈ )

အမှတ် ( ၁ - ၁၆ ) ပထမထပ်၊ City Mall၊
ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၀၉-၉၅၅၁၂၇၆၁၁၊ ၀၉-၂၆၂၈၉၉၉၅၀။

စာပို့၍ ဆက်သွယ်ရန်

စုံးစမ်းရန်