/

လက်ကောက်

နောက်ဆုံးထွက် ပစ္စည်းများ
အချိန်မရွေး
4,197,600 Kyats
7,987,200 Kyats
3,672,000 Kyats
2,503,200 Kyats
1,278,000 Kyats
1,422,000 Kyats
4,395,600 Kyats